Cultura ceaiului în diferite ţări

Marea Britanie este cunoscută că fiind cel mai mare consumator european de ceai. Zilnic sunt consumate peste 165 milioane de căni de ceai. Ceaiul tradiţional englezesc este ceaiul negru servit într-o ceşcuţă de porţelan încălzită în prealabil. Majoritatea englezilor preferă să consume ceaiul negru foarte concentrat, însă cu lapte. Întotdeauna ceaiul se toarnă peste lapte în ceaşcă. Această este o modalitate prin care oameni prelungesc durata de viaţă a porţelanului. Contactul direct cu ceaiul l-ar distruge mai repede.

În Germania, mai ales în partea de est, ceaiul este foarte popular, iar tradiţiile în ceea ce-l priveşte sunt numeroase. Ceaiul tradiţional german este un ceai compus din trei straturi: stratul de jos este o bomboană care în contact cu lichidul cald se topeşte treptat, cel de-al doilea strat este ceaiul în sine, iar ultimul este format dintr-o crema. Ceea ce este important de reţinut, ceaiul nu se amestecă, ci se serveşte că atare, papilele tale gustative luând contact treptat cu aromele ceaiului.

Republica Cehă îşi are şi ea propriile obiceiuri când vine vorba despre ceai. Cele mai exclusiviste ceainării au până la 80 de tipuri de ceai aduse din întreagă lume, dar ce este cel mai important aici îl reprezintă faptul că fiecare proprietar îşi are popriile combinaţii de ceai pe care le servesc într-un mod unic de fiecare dată.

În Rusia ceaiul este servit în pahare mari de argint şi alte aliaje, cei mai înstăriţi folosesc chiar pahare placate cu aur. Ceaiul rusesc este puternic, iar ospitalitatea gazdei se oglindeşte în tăria ceaiului pe care ţi-l serveşte.

Portugalia este una dintre ţările care au introdus ceaiul pe bătrânul continent. Din 1750 au apărut şi primele producţii de ceai care rezistă şi astăzi. Deşi multelucruri s-au schimbat de-a lungul timpului, producţia ceaiului din Portugalia este aceeaşi, bazându-se doar pe procese organice.

India este printre cei mai mari producători de ceai din lume, şi băutură este populară în multe state din ţară că băutură de mic dejun şi cină. Este servit în general cu lapte şi zahăr şi de multe ori cu alte ierburi care dau o aromă plăcută. Majoritatea ceaiului consumat în India este ceai negru, şi frunzele de ceai sunt fierte înapă, laptele fiind adăugat la sfârşit. Este un obicei cultural să li se ofere oaspeţilor o ceaşcă de ceai, în special când vizitează pe cineva.

Irlanda este ţară cu cel mai mare consum de ceai pe cap de locuitor, fiecare irlandez având o medie de patru pahare pe zi. Ceaiul se bea frecvent în loc de cafea. Obiceiurile şi stilurile de ceai sunt similare cu cele din Regatul Unit.

Tea culture in different countries

The UK is known to be the largest European tea consumer. Over 165 million tea cups are consumed daily. Traditional English tea is black tea served in a pre-heated porcelain cup. Most English people prefer to consume very concentrated black tea, but with milk. Always the tea pours over the milk in the cup. This is a way for people to extend the life of porcelain. Direct tea contact would destroy it more quickly.


In Germany, especially in the East, tea is very popular and its traditions are numerous. Traditional German tea is a tea made up of three layers: the bottom layer is a candy which, in contact with the hot liquid, gradually melts, the second layer is the tea itself, and the last one consists of a cream. What is important to remember is that tea does not mix, but serves as such, your taste buds gradually getting in touch with the flavors of tea.

The Czech Republic also has its own habits when it comes to tea. The most exclusive tea kits have up to 80 types of tea from around the world, but what’s most important here is that each owner has their own combinations of tea that they serve in a unique way every time.

In Russia tea is served in large glasses of silver and other alloys, the wealthiest even use gold-plated glasses. Russian tea is strong and the host’s hospitality mirrors the strength of the tea it serves you.

Portugal is one of the countries that introduced tea to the old continent. Since 1750, the first tea productions have emerged, and they are still today. Although many things have changed over time, tea production in Portugal is the same, relying solely on organic processes.

India is among the world’s largest tea makers, and drink is popular in many states in the country that a drink of breakfast and dinner. It is generally served with milk and sugar and often with other herbs that give a pleasant flavor. Most tea consumed in India is black tea, and the tea leaves are boiled in water, the milk being added at the end. It is a cultural habit to have a cup of tea for guests, especially when they visit someone.

Ireland is the country with the highest tea consumption per capita, each Irish having an average of four glasses per day. Tea is often drunk instead of coffee. Habits and styles of tea are similar to those in the United Kingdom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *