Istoria cafelei

Există o legendă etiopioană populară potrivit căreia cafeaua a fost descoperită de către un pastor de capre pe nume Kaldi, care a trăit în Etiopia în urmă cu mai mult de 1000 de ani. El a observat cum animalele sale deveneau mai vioaie după ce acestea se hrăneau cu frunzele şi fructele roşi ale arbuştilor de cafea. Curios, pastorul Kaldi a încercat şi el fructele şi a avut o reacţie similiara, descoperind că-i dau energie. Mai apoi, pastorul Kaldi a fost văzut dansând cu caprele de nişte călugări. Acesta le-a spus povestea potrivit căreia boabele de cafea îţi dau energie, călugării considerând că nu e bine să le consume, aşa că au aruncat boabele în foc. Însă, imediat, din foc a început să iasă un fum plăcut mirositor care a atras şi alţi călugări, aşa că boabele din foc au fost culese şi puse într-o cană cu apă fierbinte şi astfel ar fi apărut băutură miraculoasă. Băutură din boabele de cafea îi ajuta pe calugari să stea treji toată noaptea pe timpul rugăciunii. Băutură a devenit cunoscută sub numele de “kahweh”, termen Arab pentru “revigorant”.

O altã legendă ne spune cã un derviş a fost exilat în deşert. Pe când mergea farã ţel, o voce îi şopteşte sã consume fructul, pe care încearcã în zadar sã-l înmoaie în apã. Gustand pur şi simplu lichidul, crede cã este un semn de la Allah cã a supravieţuit şi recomandã tuturor reţeta.

Provincia Zemen din Peninsula Arabia este vreme îndelungatã singură sursã de cafea, in care se cultivã din secolul al XV-lea. Prima referinţã la cafea insã, dincolo de legende, o avem din secolul al IX-lea. Boabele care ieşeau din portul yemenit Mocha erau pãzite cu mare atenţie şi nicio plantã fertilã nu avea voia sã iasă din ţarã. Totuşi, pelerinii musulmani aduc arborii de cafea în ţãrile lor, fiind în curând instalate plantaţii şi în India.  

Cafeaua este la început privitã drept aliment şi nu bãuturã, iar în Orient toate pãturile sociale au acces la ea. Că bãuturã caldã este preparatã din secolul al X-lea. Renumitul tãmãduitor Avicenna administra cafeaua în chip de medicament. Din cafea etiopienii produceau chiar un fel de vin, prin fermentarea în apã a boabelor uscate. Originea cafelei se pare de altfel cã ar fi o zonã a Etiopiei numitã Kaffa, de unde se rãspandeste în Arabia, Yemen şi Egipt. Un motiv ar fi similitudinile fonetice, dar o altã teorie sugerează cã ar fi vorba despre originea cuvântului în arăbescul ”quahwek”, care înseamnã chiar ”stimulent”.

Dincolo de legendă, descoperirea cafelei a dus la cultivarea să comercială, care este atestată pentru prima oară an secolul al XV-lea în Etiopia, unde cafeaua creşte sălbatic. Consumul de cafea s-a răspândit în Yemen, Egipt, Siria şi Turcia. Cafeaua era cunoscută sub denumirea de “vinul Arabiei”, aparent datorită faptului că musulmanii care nu aveau voie să consume vin foloseau cafeaua că şi substitut datorită efectului ei stimulator.

Obiceiul de a bea cafea s-a răspândit rapid şi în 1615 ajungea în Veneţia primul transport pe mare din Turcia

Susa foto: Google Images

ENG

The history of coffee

There is a popular ethiopian legend according to that coffee was discovered by a goat pastor named Kaldi, who lived in Ethiopia more than 1000 years ago. He noticed how his animals grew lively after they eat the leaves and red fruits of coffee shrubs. Curiously, Pastor Kaldi also tried the fruit and had a similar reaction, discovering that it gave him energy. Later, Pastor Kaldi was seen dancing with the goats by some monks. He told them the story that coffee beans gives you energy, the monks think they should not consume them, so they threw the beans into the fire.

But immediately there was a smelly smoke coming out of the fire that attracted other monks, so the beans in the fire were picked up and placed in a cup of hot water, and so the miracle drink appeared. The drink from coffee beans helps the monks stand awake all night during prayer. Beverage has become known as “kahweh”, Arab term for “refreshing”.

Another legend tells us that a dervish was exiled in the desert. Whilehe was walking without a specific goal, a voice whispers to consume the fruit, which he tries in vain to soften it in the water. By simply tasting the liquid, he thinks it is a sign from Allah that he has survived and recommends everyone’s recipe.

Zemen Province of the Arabian Peninsula is a long-time single source of coffee that has been grown since the 15th century. The first reference to coffee, but beyond legends, we have it since the 9th century. The coffee beans leaving the Mocha Yemeni port were carefully guarded and no fertile plant was allowed to leave the country. However, Muslim pilgrims bring coffee trees to their countries, and plantations are soon installed in India. Coffee is at first regarded as a food and not a drink, and in the Orient all social beds have access to it. That hot drink is prepared from the tenth century. The famous healer Avicenna handles coffee as a medicine. The Ethiopians produced even some sort of wine from the coffee by fermenting the dried grains in the water. The origin of the coffee also seems to be an area of ​​Ethiopia called Kaffa, from where it spreads in Arabia, Yemen and Egypt.

One reason would be the phonetic similarities, but another theory suggests that it is the origin of the word in quabwek, which even means “stimulus”.

Beyond the legend, the discovery of coffee has led to its commercial cultivation, which is attested for the first time in the fifteenth century in Ethiopia, where coffee breeds wildly. Coffee consumption has spread to Yemen, Egypt, Syria and Turkey. The coffee was known as “Arabian wine”, apparently because Muslims who were not allowed to consume wine used coffee as a substitute because of its stimulating effect.

The habit of drinking coffee has spread rapidly and in 1615 arrives in Venice the first sea transport in Turkey

Foto Source: Google Images

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *